Privaatsustingimused

Isikuandmete kaitse on MTÜ Tagasi Kooli (edaspidi TK) oluline prioriteet. Käesolevas dokumendis (privaatsusteavituses) kirjeldatakse, kuidas ja miks TK isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. „Isikuandmed“ või „andmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress ja e-posti aadress. Käesolevad privaatsustingimused kehtivad üksnes veebilehel https://tudengivari.ee/ (edaspidi platvorm) kogutud isikuandmete kohta.

Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk on aidata muuta õppimist elulähedasemaks läbi ekspertide kaasamise. Selleks pakub Tagasi Kooli veebipõhist keskkonda silmast silma ja online külalistundide, õppekäikude ning töö- ja tudengivarjutamiste kokkuleppimiseks. Tagasi Kooli on avatud kõigile õpetajatele ja noortekeskuste juhendajatele ning koolidega koostööst huvitatud inimestele. TK’i peakontor asub Tallinnas.

1. Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ Tagasi Kooli, aadress: Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn, e-posti aadress: info@tagasikooli.ee.

2. Kelle isikuandmeid me töötleme?

Andmesubjektid, kelle isikuandmeid TK töötleb, on platvormi kasutajad: õpetajad, õpilased, tudengid, noortekeskuste juhendajad ning koolidega koostööst huvitatud inimesed.

3. Kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume?

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt, st inimestelt, kes kasutavad TK veebiplatvormi külalistundide, õppekäikude ning töö- ja tudengivarjutamiste kokkuleppimiseks. Lisaks võime mõningal juhul koguda isikuandmeid ka kolmandatelt osapooltelt, kelleks on õpetajad ja lapsevanemad.

 • Isiku tuvastamise andmed, nt nimi, sünniaeg.
 • Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress.
 • Ametialased andmed, nt Sinu andmed hariduse või Sinu ametialase karjääri kohta (Skype’i link).
 • IP-aadressi infosüsteemide kasutamisel, infosüsteemi turvalisuse tagamise ja teenuse kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
 • TK tegevusega ja teenustega seotud andmed, nt lepingute täitmine või täitmata jätmine, sooritatud tehingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused.
 • Kool, klass.

4. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teenuse kasutajate kontaktisikute isikuandmeid töötleme me selleks, et pakkuda õpilastele koolituse teenust näost näkku ja online külalistundide, õppekäikude ning töö- ja tudengivarjutamiste kaudu. Töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuse korrektne osutamine. Kasutajate isikuandmete töötlemise puhul on töötlemise õiguslikuks aluseks olenevalt olukorrast, kas TK’i õigustatud huvi pakkuda oma teenust või andmesubjekti nõusolek. Oma veebiplatvormi kasutajate isikuandmeid töötleme me eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • et õpetaja saaks sisestada oma soovi konkreetse töövaldkonna või teema kohta tema poolt väljapakutud aegadel;
 • et kooliga koostööst huvitatud inimene saaks broneerida väljapakutud külalistunni;
 • et kooliga koostööst huvitatud inimene saaks sisestada oma kutse pakkuda töö- või tudengivarjuks oma organisatsiooni või ettevõtte külastust;
 • et õpetaja saaks broneerida õpilastele sobiva organisatsiooni või ettevõtte külastuse;
 • et tudeng saaks sisestada oma kutse õpilasele, et pakkuda võimalust külastada ülikooli ning tutvuda tema valitud erialaga;
 • et õpilane saaks broneerida omale sobiva ülikooli külastuse ning teavitada sellest õpetajat ning lapsevanemat;
 • et läbiviidud külalistundide, õppekäikude ning töö- ja tudengivarjutamiste üle arvestust pidada.

Kui me töötleme oma platvormi kasutajate isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks TK’i õigustatud huvi pakkuda oma teenust.

Lisaks töötleme kasutajate kontaktandmeid järgmistel turunduslikel eesmärkidel:

 • et näidata oma kasutajatele sobivaid reklaame, mille jaoks laadime veebiplatvormi kaudu registreerunute e-meilid Facebooki („Custom audiences“);
 • et kasutada Facebook’i pixel’it ja selle abil taasesitada kasutajatele reklaami („Retargeting“).
 • et saata kasutajatele uudiskirju ja sobivaid pakkumisi, sh saata erinevaid kutseid külalistundidesse, töövarjutamistele, õppekäikudele ja tudengivarjutamistele.

Kui me töötleme oma platvormi kasutajate isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks andmesubjekti nõusolek.

TK töötleb isikuandmeid ka tagasiside küsimiseks veebiplatvormi kasutajamugavuse ja läbiviidud koolituste kohta. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sellisel juhul TK’i õigustatud huvi enda poolt pakutava teenuse paremaks muutmiseks.

TK töötleb Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Sinu isikuandmeid ei hoita kauem, kui töötlemiseks vajalik. Teie isikuandmeid töödeldakse meie kontoris Tallinnas.

5. Isikuandmete avaldamine

Me avaldame Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Me ei müü, rendi ega vaheta Teie isikuandmeid.

Juriidilise kohustuse täitmisel, lepingu täitmisel või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, taotleja nõusolekul või TK õigustatud õigustatud huvil võib TK edastada ja avalikustada Sinu andmeid:

5.1. volitatud töötlejatele lepinguliste kohustuste täitmisel (näiteks, Maksekeskus AS-ile annetusmaksete teostamiseks);

5.2. koostööpartneritele;

5.3. järelevalveasutustele;

5.4. TK poolt volitatud töötajatele (nt juristid, audiitorid, raamatupidajad);

5.5. volitatud töötlejatele, Sinu andmete töötlemiseks otseturunduses, kui Sa oled andnud selleks vastava nõusoleku;

5.6 TK’i meeskonna liikmetega;

5.7 teenuse kasutajatega, kui see on meie teenuse osutamise seisukohalt vajalik ja õiguspärane ning jagamine on kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitse õigusaktidega. Isikuandmete sel viisil töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkuda oma teenust.

6. Andmesubjektide õigused

Lähtudes õigusaktides kehtestatud tingimustest ning arvestades seal ettenähtud piiranguid, on andmesubjektil õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist ning õigus esitada töötlemise kohta vastuväiteid ja nõuda andmete ülekandmist.

 • Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.
 • Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.
 • Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.
 • Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.
 • Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.
 • Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.
 • Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust aadressil info@tagasikooli.ee.

Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et vastutav töötleja on rikkunud isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

7. Muu

Tagasi Kooli ei vastuta oma platvormil kokkulepitud kohtumistel toimuva eest. Tagasi Koolil on õigus eemaldada kasutajate grupist osalejad, kelle keskmine hinne tagasiside küsimustiku põhjal on kolm kümnest või madalam (3/10-st).

8. Isikuandmete turvalisus ja säilitamistähtajad

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on TK’i kõrgeim prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Me rakendame Teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemehhanisme. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest. Me kasutame meie kasutatavad arvutid asuvad turvalises keskkonnas, millele on piiratud juurdepääs. Teie isikuandmetele on juurdepääs ainult seda vajavatel töötajatel.

Säilitamistähtaeg – kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

TK säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik, kuid mitte rohkem, kui 7 aastat isikuandmete kogumise hetkest. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed. Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

9. Privaatsusteavituse muudatused

TK võib käesolevat privaatsusteavitust igal ajal muuta või kohandada. Kui me seda teeme, avaldame ajakohastatud teavituse siinsamas uue versioonikuupäevaga. Privaatsusteavituse ja privaatsuspõhimõtete olulistest sisulistest muudatustest võime enne nende jõustumist teavitada e-posti teel, teadetega meie veebisaidil ja/või meie lehekülgedel sotsiaalmeedias. Sellegipoolest palume kasutajatel aeg-ajalt külastada seda lehekülge ning tutvuda ka privaatsusteavituse väiksemate muudatustega.

10. Kontaktandmed

Teie tagasiside, arvamused ja ettepanekud on meile olulised. Probleemide, märkuste või küsimuste korral palume võtta meiega ühendust aadressil info@tagasikooli.ee. Meiega saate ühendust võtta ka tavapostiga aadressil Telliskivi tn 60a, 10412 Tallinn.

Kogu selleteemaline suhtlus on konfidentsiaalne. Püüame lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

 

Privaatsusteavitust viimati uuendatud 31.03.2022.

Link kopeeritud